sábado, 30 de abril de 2016

Entrevista al poeta Miquel Català: la nostalgia como crisol de experiencias difusas entre lo real y la ficción

  


  Quizá la poesía en valenciano y catalán están en uno de los mejores momentos de su historia; una generación de autores con un compromiso intelectual y poético con el lenguaje ha surgido desde principios del año 2000. Una enorme madurez y una constante referencia a lo nostálgico definen las obras de Antoni M. Bonet o Manel Alonso. Es el caso también de Miquel Català, al que hemos reseñado en varias ocasiones en Mundiario por el valor estético de sus obras y su hermosa contención a la hora de reflexionar sobre la nostalgia y la utilidad del recuerdo como forma de supervivencia. Ahora Miquel nos concede esta entrevista para profundizar aún más en esa concepción compleja y sutil del lenguaje poético que tanto caracteriza a sus tres poemarios publicados.

  Pregunta: Què diferencia la poesia d'altres gèneres literaris com la narrativa o el conte?
  Respuesta: El conte i la novel·la, entre altres, són gèneres narratius que tenen en comú que conten una història, amb un argument, uns personatges, en un espai i un temps, amb una estructura que normalment presenta un plantejament, un nus i un desenllaç, amb un narrador que explica els fets del relat.
  La pragmàtica textual moderna ens parla d'unes propietats textuals, coherència, adequació i cohesió, que vindrien a completar una descripció dels gèneres narratius tan simple. Alguns dels elements d'anàlisi d'aquesta nova visió de la lingüística del text ens seran útils per abordar les relacions entre emissor i receptor, entre autor model i lector model, entre narrador i narratari. El tema i l'estructura narrativa, que doten el text de coherència. Les veus del discurs, el tractament de la variació lingüística (diatopia, diacronia, varietats diastràtiques i registres), la modalització o grau de subjectivisme al text, i altres, fan que el discurs tinga unes característiques d'adequació a la situació comunicativa. La cohesió ve marcada per altres elements, com els connectors o marcadors textuals, els temps verbals, la dixi personal, temporal i espacial, els signes de puntuació... Consideració especial em mereix el tractament dels camps semàntics, les isotopies que recorren els textos que doten de significat global. El text com una unitat de significació.
  La poesia no ens conta cap història, cap relat, però participa d'algunes d'aquestes característiques analitzables des del punt de mira de la pragmàtica.
  Remuntant-nos als clàssics, Plató i Aristòtil, que ja teoritzaren sobre el fet poètic, sobre laversemblança de la poesia, deia Plató que els poetes mentien. Aristòtil introduí, al capítol XI de la Poètica, la idea que “contar el que ha succeït no és el treball del poeta, sinó dir el que podria haver passat, allò possible segons la versemblança o allò necessari”. Més endavant planteja una paradoxa tot dient que “és preferible l'impossible versemblant que allò posible inversemblant” (cap. XXIV), a partir de la qual Boileau escriurà “La realitat de vegades pot no ser versemblant”. Per a ell la poesia és el que millor respon a la idea de la bellesa. “L'objecte vertader de la poesia és l'imperi infinit de l'esperit”. López Pinciano, en la seua Ars Poetica (1596) defineix la versemblança com a element que excedeix el possible, desbordant-lo, amb tal que siga creïble. Per ell, la versemblança va lligada al decòrum. Ignacio de Luzán, en la seua Poètica (1739) parla de dues classes de veritat, la certa i la possible, i destaca el caràcter social de la versemblança: “serà versemblant tot allò creïble”. Jakobson estableix que el màxim de versemblança és la realitat.
  Dic tot això a tall del tractament sobre el dubte i la certesa en el poema, sobre la versemblança del poeta, “dubtar al poema”, concepte tan estés darrerament en la teoria literària contemporània. L'ésser no està capacitat per a la incertesa, per a la manca de congruència entre la percepció de l'ésser i la realitat immediata, per això cerca certeses, i explicar el que l'envolta. A l'àmbit poètic el jo líric no dubta en relació al seu entorn poètic o textual, la mirada sorgeix de la certesa d'existència: el jo és, parla i canta; ergo, brolla la poesia.
  Per a Ezra Pound existeix allò poètic quan es fa nàixer una mena de connexió amb l'Altre, unvincle, deu existir certesa en el discurs que suscite una resposta proporcional en el lector.
  Seguint en aquesta línia, Paul Valéry, en Teoria poética y estética (1991), parla de la relació entre autor, obra i lector, i diu “l'efecte esperat serà com un colpejar, colpir, fascinar o desconcertar la ment de l'Altre. Defineix aquest efecte com una acció de desmesura, i diu que és perquè hi ha una Veu en el poema, una ment que produeix, i conclou que deu haver una relació entre desig i esdeveniment. Desperta una set i una font, tant en el poeta com en el lector.
  T. S. Eliot diu: “les nostres vides són una contínua evasió de nosaltres mateixos, i una evasió del món visible i sensible”. Aleshores el llenguatge poètic permet l'interlocutor commoure's davant el pensament del jo líric, el qual no pot forjar-se sinó en la certesa del seu discurs per poder produir dita empatia. Si el lector ha de ser assetjat pel llenguatge del poeta, és necessària la correlació, o cooperació d'alta expectativa lectora (segons Umberto Eco), d'una certesa del món o de la realitat immediata des d'ambdues parts. Entre dos extrems sembla aparéixer sempre certa tensió, entre el receptor i el jo líric. La poesia és vertadera perquè és precisa, infalible, en la comunicació.
  Per a Roman Jakobson la poesia esdevé la formalització de la paraula amb valor propi com a signe, val per sí mateixa, no pel concepte que representa. Existeix una deliberada intenció, una certesa en el que es vol dir, que pretén arribar a l'Altre.
  Jean Cohen, reprenent el concepte d'isotopia de Greimas (totalitat de significació d'un text), diu que es pot parlar també d'isopatia, semblances que regeixen el text poètic, identitats que creen una unitat autònoma i que a la vegada forgen una poeticitat. Isopatia textual entesa com un sentir global, un ethos, que comunica el poema com una unitat, i existeix certesa en l'elaboració d'aquest element del llenguatge.
  En tot cas, la certesa del discurs incrementa la possibilitat d'assestar el colp poètic.
 Ho deixarem ací, per no continuar amb Todorov, amb la teoria de la deconstrucció de Jaques Derrida, i amb les observacions del catedràtic valencià Manuel Asensi i el postestructuralisme. Es faria interminable la resposta. Si repasseu les paraules en negreta, us fareu una idea del que és per a mi la poesia. Bé, això i algunes coses més. 
P.: Per què dos llibres amb la nina de tema en el teu títol?
R.: Dos poemaris publicats, Poemes de la nina libèl·lula, i Poemes de la nina mandarina, que formen part d'una trilogia. En realitat són tres els llibres que duen la nina al títol. Veurem quan coneixerà el públic el poemari que manca publicar i tanca el cicle. Ja he parlat d'aquest tema en alguna entrevista anterior, escrita i també a la ràdio.
  Per un costat hi ha la qüestió semàntica de la paraula: una nina és un joguet que sembla una nena petita, i a les illes Balears, també diuen nina a la nena. A més, sol emprer-se també per dir a una nena que és molt bonica, que té cara de nina, o que és una nina. A més hi ha la nina o nineta dels ulls, que és la part circular del centre de l'ull. Totes aquestes coses i cap d'elles alhora. És també als meus poemaris la nina una petita fada.
  I en sóc deutor del novel·lista mallorquí Llorenç Villalonga, qui subtitolà la seua magna obraBearn o la sala de les nines, el misteri de la qual sempre em fascinà, doncs era aquesta l'única dependència de la casa que era tancada per a tots, i a la qual solament tenia accés don Toni de Bearn. Alguns estudis apunten que les nines no eren altra cosa que els records de don Toni. Però el misteri està latent.
  Crec que és bo i contribueix a l'interés d'una obra el fet que continga un enigma, o enigmes, i que siga el propi lector qui haja de posar de la seua part i de la seua interpretació privativa de la lectura i del món. Allò de tantes lectures possibles com lectors.
 En el teu últim llibre, hi ha dos parts bé diferenciades; una part de reivindicació i una altra molt més postromántica i confessional. Per què tens eixa doble temàtica?
  El meu últim llibre publicat, el tercer, és Cavallet de mar. Certament, hi ha una inflexió en la manera de fer en aquest llibre, per bé que jo no parlaria de dues prts diferenciades, sinó de cinc, que són les parts que té. Entenc la pregunta, i intentaré de contestar-la.
  No m'han agradat mai els encasellaments, les classificacions, el fet que a un escriptor l'enquadren dins un moviment. Quan a u li pengen la llufa, siga veritat, o veritat parcial, o simplement una errada d'apreciació, és molt difícil llevar-se-la de damunt.
  He volgut mostrar diferents maneres de fer, i no sé si ho he fet de manera satisfactòria, però ho he intentat. El meu viatge per la poesia diria que és eclèctic, i he gaudit i gaudesc tant de poetes realistes i socials, com de poetes simbolistes, avantguardistes, surrealistes, formalistes... També de la poesia anomenada clàssica. Hi ha maneres de fer, i cada poeta és una veu. Després vindran els que ho classifiquen tot i diran la seua.
  És cert que hi ha una part, sobretot la segona, però no únicament, de poesia de denúncia, sobre fets de la història, de la religió, de situacions de dominació, també de crítica de l'home modern. Hi ha pensament social i inconformisme, també un intent de desemmascarar situacions absurdes.
  I hi ha una altra part, o parts, com tu dius, postromàntica i confessional, que jo diria més centrada en el jo líric, el jo poètic, on tu has dit en alguna ocasió que em trobe més còmode, o potser algun tipus de lector avesat en poesia més lírica s'hi troba millor. Siga com siga, m'agrada escriure de diferents maneres, explorar, cada dia que escric, i en això també influeix el moment i l'estat d'ànim, el pensament i el dia a dia.
P.: La teua poesia és nítida i concisa, sense a penes ornament. És difícil arribar a eixe grau de concisió?
R.:  Crec que els millors, o alguns dels millors poemes, són aquells que apleguen en pocs versos una gran densitat de conceptes, sense massa artificis, o moments de molta concentració mental, o sentimental. Però no sempre assolim aqueix estat de gràcia. Cal cercar el moment oportú i no deixar-lo passar. I si pots expressar aqueix estat amb paraules nues i clares, millor. Encara que a voltes no ho acabes d'aconseguir, i per més que ho intentes, la ment divaga, viatja, es distrau o es recrea en detalls que també t'arriben a captivar i els escrius perquè creus que val la pena.
  Potser també hi ha un treball de síntesi, de les lectures de tota una vida, de l'experiència en evolució permanent. No dic que siga fàcil ni difícil. Intente, temptege, m'hi esmerce en ser jo el primer sorprés. Si no m'agrada a mi, difícilment li podrà agradar al lector. Malgrat tot, sempre hi ha poemes que acaben fent-se el seu propi espai als recitals, i moltes vegades no entens massa bé a què és deu. I és que el poema cobra vida en les preferències dels altres.
P.: Hi ha una eclosió de grans poetes en valencià-català; l'ús d'esta llengua és un problema a l'hora de difondre eixe gran treball poètic dins d'altres geografies? Gràcies"
R.:  L'ús de la llengua catalana, en qualsevol de les seues varietats o modalitats, per part dels poetes, dels escriptors en general, no crec que obeesca solament a qüestions de difusió, o de mercat. Hi ha altres factors que hi intervenen. Bé, si més no, pense que es dóna una situació paradoxal.
  És un fet que sempre han pretés que els escriptors en altres llengües distintes de les estatals i oficials (segons perìodes històrics) escriguen en la llengua preponderant, per allò de “així tindràs un mercat més ampli, més lectors, més llibres venuts”. És una qüestió de supremacisme vestida de criteri mercantil. Per un altre costat veiem com la indústria editorial de les llengües supremacistes després ninguneja els escriptors de les llengües minoritàries, independentment de la seua qualitat.
  En el cas de la nostra llengua, en tots els moments històrics de repressa, de renaixença, d'impuls cultural i lingüístic, els poetes, si més no, ho han tingut clar, majoritàriament. Han volgut escriure en català, tot i saber que no anaven a guanyar diners. Però, què algun poeta castellà s'ha fet ric de vendre versos? No ens hem d'enganyar. No estem ací per diners. I qui vulga entendre, que entenga.
  Moltes gràcies, Manuel, per la vostra amabilitat.
                                                                                                          Algemesí, 24 d'abril de 2016
Leer más...

Los que se fueron

  Los que se fueron sabrán el nombre verdadero de las cosas. Los que se fueron rezan junto al río donde reposan las monedas, el oro del sueño. Los que se fueron con el polvo.

Leer más...

viernes, 29 de abril de 2016

De la luz que queda

  De la luz que queda, la que atraviesa al fin el hielo del moribundo, de esa luz que sorbemos, nada respira, nada, porque todo es quietud suficiente, alabastro, inmóvil tenencia de los objetos, todo y nada. Al mismo tiempo.Leer más...

jueves, 28 de abril de 2016

Carencias, un poemario de Esteban Martínez Serra

  

  Publicado en Bartleby, Martínez Serra elabora un tratado sobre la violencia donde la sutilidad y el ornamento no están reñidos con la dureza expresionista de estos pasajes que refieren breves historias humanas y míticas.
  Carencias es formalmente un discurso ecléctico entre narración y poesía, una forma heterodoxa de concebir al hombre y al mito como representaciones de un solo instinto que conduce inexorablemente a la extinción. La muerte es la consumación de un progreso natural que el poeta advierte dentro de la propia necesidad de ser, de vivir, de habitar con los otros: “Una jauría de perros electos azuza con el ladrido adiestrado y, como en una montería, nos entrega a los afamados tiradores” (pág. 59).
  Retazos costumbristas se unen a una visión órfica del paisaje, a una voluntad de crear un lenguaje sonoro, vibrátil, que recuerda a la recelosa serenidad de Rulfo. El acierto es que Martínez Serra es consciente de que la existencia también es el altercado, la impureza, el desapego por necesidad, la carencia.
  Los ausentes, los ahogados, el hijo crucificado, el Dios del Antiguo Testamento, el éxodo, por ejemplo, son algunos trasuntos metafóricos que expresan esa aflicción silenciosa ante el dominio de la destrucción y la muerte, ante la sonoridad estentórea del instante de fulminación para luego regresar a la quietud del paisaje, al estatismo terrible que se produce tras la vorágine de un universo en constante movimiento: “El índice de Dios. Su uña rasgó la placenta del universo y la hemorragia de constelaciones fue, al principio, incontrolable” (pág. 90).
  Lo que sobrecoge es esa reducibilidad de la muerte en sí misma y que el poeta lo explore a veces como un umbral, otras veces como un acabamiento. Sin duda, esta obra de Martínez Serra huye de modas y corrientes de experiencias personales para indagar en la mismidad de la existencia, buscando una justificación a aquello que desgraciadamente no lo tiene: ” La compasión es un acto de humildad, nunca de generosidad. Solo si te dejas acoger por el abrazo del caído tu impulso servirá para levantarlo”. (pág. 119).
Leer más...

miércoles, 6 de abril de 2016

Mueren en los arenosos caminos

  Las luciérnagas mueren en los caminos arenosos. La noche se hunde en las pozas. Hemos amado a los hambrientos y a los iniciadores de esta memoria. Alguien comenzó a escribirla en la tierra, a elegir cada palabra para que resplandeciera en la oscuridad. Las aguas han comenzado a arrasar el paisaje que ha iniciado el escritor. Los hielos descienden por la pendiente y los pájaros rebullen en los árboles constantes. La brisa caliente reaparece cerca de los espinos. Hay desaparecidos que retornan a las casas y lobos que aguardan su hora temida.


Leer más...

lunes, 4 de abril de 2016

Opticks magazine: un referente de creación literaria y reflexión artística

  
Portada de la revista Opticks Magazine/ http://www.opticksmagazine.com/

  Dirigida por Octavio Ferrero, Opticks magazine es una obra de orfebrería donde el gusto por la excelencia estética destaca sobre otras publicaciones digitales y en papel. Los criterios de selección de textos y reportajes se caracterizan por una heterodoxia discursiva donde fotografía, poesía, arte y crítica literaria operan conjuntamente para revelarnos una clase de manifiesto estético que se diferencia notablemente de la monótona y recurrente promoción de textos y autores de muchos suplementos culturales.
 La diferenciación respecto a condiciones de edición impuestas por el mercado y una necesidad de valorar tanto la tradición como  la vanguardia han convertido a esta revista en ese significativo referente de la cultura que sobresale dentro de la babélica internet no sólo por la maquetación, sino también por el fondo de sus textos. En este número 20, la revista está dedicada a la Utopía; los textos y las ilustraciones advierten de ese acabamiento semántico de una realidad a la que solamente podemos sobrevivir a través de la sublimación artística.
 Destacamos especialmente en este número la colaboración de fotógrafos como Tom Hoops o Ferudun Akgungor, lass entrevista al poeta Agustín Fernández Mallo y a la compositora Maïa Vidal, sin olvidar reportajes que describen el sentido utópico de la Arquitectura o los poemas inéditos de Ada Soriano o José Luis Zerón.
  Sin duda, estamos ante un equipo creativo que ha elevado a la categoría de obra artística un diseño de revista y página web que rompe con los manidos estereotipos de blogs y ediciones digitales que han subestimado la necesidad de la excelencia. La belleza formal en edición es la mejor manera de respetar la integridad del autor como creador de una obra artesanal y genuina.
Para leer esta publicación, visite la siguiente dirección: http://www.opticksmagazine.com/
Leer más...

Álvaro Giménez García gana el XXXII Certamen de Poesía 'Ángel Martínez Baigorri'Álvaro Giménez/ Auralaria

  Este reciente premio de Álvaro Giménez nos permitirá disfrutar del primer poemario de un prometedor autor al que hemos citado más de una vez en Mundiario. El Ayuntamiento de Lodosa (Navarra) comunicó el pasado viernes 11 de marzo que el autor alicantino, residente en Orihuela, ganaba el XXXII Certamen de Poesía 'Ángel Martínez Baigorri', correspondiente a la convocatoria del año 2015.
  El premio está dotado con 1.000 euros, además de la publicación de la obra ganadora con entrega de 200 ejemplares a su autor. El jurado destacó que "Atópica" rompía con el tono general del certamen, pues se introduce en la cotidianeidad con un lenguaje prosaico, suelto, diáfano e irónico. Sin embargo, la poesía de Ávaro Giménez se caracteriza también por no renunciar a la nostalgia como motivo inspirador de un tono elegiaco que subyace en su aparente tono crítico y humorístico.

  Álvaro Giménez García (Almoradí, 1974) es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y profesor de Lengua Castellana y Literatura de Secundaria en la ciudad donde reside, Orihuela. Colabora asiduamente con la prensa, especialmente con el Diario Información de Alicante. Ha realizado publicaciones en distintas revistas como Letralia, El Coloquio de los perros, Caxitán o Realidad literal.

  Destaquemos que su actividad de escritor se desarrolla especialmente en el campo de la poesía, donde ha obtenido diversos galardones (VIII Certamen de poesía de Miajadas, XL Certamen Literario de Cheste, Accésit VI Certamen de Poesía Joven “Florencia Quintero”, Finalista XII Certamen Internacional de poesía “Dionisia García” y del XVII Certamen Nacional de poesía “Adolfo Utor Acevedo”). De igual modo, ha obtenido reconocimientos en la parcela del relato (accésit del XXXII Certamen Literario de San Fulgencio o el XXII Certamen Antonio Sequeros de narrativa) y del microrrelato, (ganador del VI Certamen Internacional Microtendencias del Ayuntamiento de Madrid y del XIII Certamen Literario Los Alcores).
  Junto a su esposa, Luisa Pastor, escritora y profesora de Literatura, ha formado el grupo de poesía audiovisual, Auralaria, cuyos trabajos podemos disfrutar en la siguiente dirección: http://auralaria.blogspot.com.es/
Leer más...

El letrero secreto de Rosie, un cuento escrito e ilustrado por Maurice Sendak

El letrero secreto de Rosie es otra de esas joyas de Maurice Sendak, creador deDonde viven los monstruos, que recurre a la infancia como tiempo y lugar en el que se crea un horizonte de creatividad dentro del pensamiento mágico de unos niños.
  Un grupo de amigos se reúnen en casa de Rosie cada tarde para crear sus propias fantasías y juegos surrealistas con el que pasar las tardes. La espera del Hombre Mágico o la teatralización son recursos que Sendak, imitando al mejor Ionesco, utiliza para crear esos momentos de encuentros equívocos y juegos de palabras que solamente los niños parecen comprender más allá de las normas impuestas por sus padres.
Publicado por Kalandraka, este cuento es un tributo al surrealismo, un desafío continuo a la racionalidad, una invocación de una distopía donde Kathy, Rosie o Sal crean desde la nada su propio orden de las cosas, siendo el juego, los amigos invisibles, los universos debajo de las mantas y la imitación de otros personajes,  esos símbolos imprescindibles para reconocer en la infancia un tiempo siempre inédito, sobrecogedor, en el que lo lúdico construye otra clase de conocimientos.
 Los adultos, faltos de la espontaneidad, apenas ya reparamos en esos secretos. 

El letrero secreto de Rosie/ revistababar.com/
Leer más...

¿Quién compra un rinoceronte?, de Shel Silverstein: un canto al amigo invisible

 Publicado por Kalandraka, ¿Quién compra un rinoceronte?, de Shel Silverstein, es un relato breve que rinde un tributo a la creación del amigo invisible durante la infancia. La amistad de un niño con un rinoceronte pone patas arriba la vida convencional de toda una familia que pogresivamente comienza a ver ventajas en la aparición de este enorme mamífero.

  Con una sintaxis elemental y no exenta de ironía, este cuento recrea una convivencia imprevisible entre fantasía y mundo, y constata ese potencial creativo que significa la niñez. Hay también en esta fábula una metáfora sobre el proceso creativo con mayúsculas, la habilidad imaginativa que autor y experiencia necesitan para generar ese producto final que proviene de la realidad, pero que, sin embargo,no pertenece a ella.
  La virtud de esta publicación radica en su esencialidad, en un dibujo limpio, de trazo uniforme, donde los fondos en blanco traducen ese espacio insondable de la imaginación. Tras una aparente sencillez en su manufactura, asistimos a situaciones increíbles donde el rinoceronte es ese elemento disruptivo que pone en crisis las normas, una evocación de la fantasía como evasión del hastío y de la monotonía a la que acostumbran las rutinas.
Un microcuento en cada página hilvana una historia completa de sentimientos donde el rinoceronte es un reflejo de las emociones que el niño va sintiendo en diferentes conflictos puntuales, un referente lúdico y moral que alienta la necesidad de la imaginación como una forma de educar y de evadirnos. Los sentimientos se revelan como un discurso propio que solamente es accesible a través de metáforas surrealistas en las que los elefantes entran en las cacharrerías o un rinoceronte ayuda a hacer calceta a la tía del protagonista.

¿Quién compra un rinoceronte?/ Kalandraka
Leer más...

Pablo Gómez representará a España en la Olimpíada Internacional de Lingüística

El alumno de 4º ESO del IES THÁDER de Orihuela (Alicante), Pablo Gómez Toribio, será uno de los cuatro integrantes del equipo que representará a España en la Olimpiada Internacional de Lingüística que se celebrará en la India a finales de Julio.
  Pablo formará equipo con otros tres estudiantes clasificados de 2º Bachillerato, procedentes de Valencia, Alicante y Tarragona. La selección se produjo durante las pruebas de la fase final nacional celebrada esta Semana Santa en Alicante, para la que se habían clasificado 15 chicos y chicas de toda España, entre casi 600 participantes.
  En la prueba final, tuvieron que resolver ejercicios de identificación y traducción de numeración Hindi, conjugación verbal en Manchú (lengua oficial de China en el XVIII), pervivencia del latín en el Euskera, y expresiones cortas de una lengua amerindia casi desaparecida, hablada hoy por unos pocos ancianos tulalip. las pruebas son una muestra de la creatividad humana para producir y descodificar toda clase de lenguas que forman parte de las interacciones sociales más remotas e increíbles.

Pablo Gómez Toribio, alumno del IES. Tháder/ M.G.P.
Leer más...

Pedro Díaz gana uno de los Oscars de la fotografía por su canto a la muerte

  Un trabajo titulado "Obsolescencia programada" le ha valido al oriolano, Pedro Díaz Molins, ganar uno de los Oscars de la fotografía, pues así son considerados los Sony Awards donde nuestro artista ha destacado por encima de otros fotógrafos de una trayectoria admirable. El galardón de la Sony World Photography ha sido en la sección de 'postproducida'. Sus fotos destacan por la autonomía de un mundo que opera especialmente con lo insondable,con espacios lejanos y abiertos, donde siempre fluye la neblina como ese folio en blanco donde el espectador ha de escribir el sentido de los tópicos y referentes que allí se muestran.
  "Obsolescencia programada" es la visión creacionista de la eternidad; dos ancianos reconocen que su hora de muerte ha llegado y deciden abandonar ese mundo a través de una red de escaleras que recuerda a los puestos de socorrista. Una playa se identifica en esa escena irónica, pero donde subyace esa condescendencia con la vejez, con una vida que se acaba, pero que ha de continuar en otro espacio eugenésico, adánico, generoso con la erosión de los esfuerzos y los años. La clave de esta fotografía está en esa mujer que nos mira, una estatua de sal, indecisa, que parece no aceptar su inexorable destino. Enhorabuena a Pedro.

Obsolescencia programada . / Pedro Díaz Molins
Leer más...